< ប្រូម៉ូសិន
អត្រាដាក់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ VIP
កម្រិត​VIP អត្រាដាក់ប្រាក់
VIP 1-2 1.0%
VIP 3-5 1.5%
VIP 6-8 2.0%
VIP 9-10 2.5%

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ៖
 • ប្រ៉ូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិកចាប់ពី VIP 1 ឡើងទៅ
 • គ្រប់ហ្គេមទាំងអស់អាចទទួលយកប្រ៉ូម៉ូសិននេះ
 • តម្រូវអោយដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា 1$ ទៅក្នុងកាបូបដើម្បីទទួលប្រ៉ូម៉ូសិននេះ
 • សមាជិកដែលមាន កម្រិត​ VIP1 ឡើងទៅមានសិទ្ធិទទួលប្រ៉ូម៉ូសិននេះប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រាក់កក់និងប្រាក់រង្វាន់ គ្មានកំណត់
 • ប្រូម៉ូ៉សិនមួយនេះគឺតំរូវអោយអតិថិជនមានការលេងវិលជុំ1ដងនៃទឹកប្រាក់ដែលដាក់មកបូកប្រូម៉ូសិនទើបធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាន
  ឧទាហរណ៌
  លក្ខខណ្ឌសំរាប់ការលេងវិលជុំ
  • កម្រិត​VIP: VIP 10
  • ចំនួនប្រាក់ត្រូវដាក់៖ 1,000$
  • 2.5% អត្រាដាក់ប្រាក់ = 2.5% x 1,000$ = 25$
  • លក្ខខណ្ឌ ត្រូវលេងអោយបាន1ជុំ = (1,000$ + 25$) x 1 = 1,025$
 • អតិថិជនមានសីទ្ធដកទឹកប្រាក់ពីប្រូម៉ូសិននេះបាន
 • រាល់ប្រ៉ូម៉ូសិនរបស់ Fifo88kh គឺត្រូវអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ FIFO88KH
X
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅអំពីប្រូម៉ូសិន
បិទ